Meerbegaafden

Op de Wijzer streven wij er naar dat ook de leerling, die meer dan het reguliere aanbod aankan , aan zijn trekken komt. Deze zogenaamde (hoog)begaafde leerling wordt in staat gesteld zich in de eigen groep optimaal te ontwikkelen. Juist door dit in de eigen groep te bewerkstelligen, stralen wij uit dat je, ook als je slim bent, gewoon bij de groep hoort. De opdrachten die deze leerlingen krijgen, proberen we op de een of andere manier te koppelen aan dat waar de groep mee bezig is.

Als kinderen snel klaar zijn met de basislesstof die ze aangeboden krijgen en hierin ook weinig fouten maken, kan dit een signaal zijn dat zij behoefte hebben aan extra uitdaging. Om tegemoet te komen aan de extra leerbehoeften van deze leerlingen kiezen wij in de eerste plaats voor verrijking en verdieping van de leerstof binnen hun eigen vertrouwde omgeving. Door alle extra oefenstof uit het programma te schrappen, het zogenaamde compacten, wordt hiervoor ruimte gecreëerd.

Verrijking vindt onder andere plaats door uitdagende taken op het gebied van taal, rekenen en bij het thema van IPC. Ze zijn bijvoorbeeld bezig met webquest, of krijgen opdrachten die het hogere denken aanspreken, zoals het analyseren, evalueren en creëren.
Op onze school is een leerkracht gespecialiseerd in (hoog)begaafdheid. De leerkrachten worden door deze HB leerkracht begeleid in het organiseren van de zorg aan de (hoog)begaafde leerlingen.

Met dit gedifferentieerde extra aanbod slagen wij er in om cognitief begaafde kinderen op de eigen school voldoende uitdaging te bieden.
Leerlingen die aan dit aanbod niet voldoende hebben, kunnen in aanmerking komen voor de bovenschoolse plusklas van onze stichting of het excellentieprogramma voor leerlingen van groep 8 in samenwerking met het Pax Christi College.

Plusgroep:
SPOM/Trivium scholen zien het als hun kerntaak leerlingen een rijke en uitdagende leeromgeving te bieden. Uitgaan van verschillen in plaats van omgaan met die verschillen is hierbij het uitgangs-punt. Dit betekent ook expliciete aandacht voor het hoogbegaafde kind.
Alle scholen voelen zich verantwoordelijk voor een evenwichtige ontwikkeling van deze doel-groepkinderen. Waar mogelijk wordt een passend onderwijsaanbod gerealiseerd. Toch moeten we soms vaststellen dat dit niet altijd voldoende op het kind is afgestemd. De leerling komt niet op alle ontwikkelingsgebieden voldoende tot leren.
Om deze reden werken we met bovenschoolse plusgroepen. Deze groepen zijn een krachtige leeromgeving met een uitdagend en gevarieerd onderwijsaanbod. Het gaat niet alleen om een intellectuele uitdaging. Ook hoogbegaafde leerlingen moeten vaardigheden als samenwerken en plannen inoefenen en ontwikkeling laten zien o.a. qua doorzettingsvermogen en zelfinzicht. Er is daarnaast veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De kinderen van de plusgroep (uit de groepen 5 t/m 8) komen een dagdeel per week (van 8.30 uur tot 12.00 uur) bij elkaar op een basisschool. De begeleiding is in handen van de plusgroepleer-kracht, die gespecialiseerd is in het werken met deze leerlingen. Tijdens de overige schooltijden zijn deze kinderen gewoon op de school van herkomst. Twee keer per jaar wordt met de groeps-leerkracht en de ouders geëvalueerd hoe het leerproces is verlopen.
De plusklas is voor hoogbegaafde kinderen. Een kort psychologisch capaciteiten onderzoek dient dit te onderbouwen. Het aanbod in de plusklas is speciaal afgestemd op hoogbegaafde kinderen, die:
-ondanks allerlei plusaanbod op de eigen school toch onvoldoende tot leren komen.
-ondanks allerlei plusaanbod op de eigen school niet (meer) graag naar school gaan.
-door hun grote ontwikkelingsvoorsprong onvoldoende aansluiting vinden bij hun klasgenoten.
-leerlingen met een hulpvraag met een hoog IQ komen in aanmerking.

De IB-er van de school geeft met de desbetreffende groepsleerkracht aan wie voor deze voorzie-ning in aanmerking kan komen. Vanzelfsprekend wordt er ook met de ouders contact opgenomen. Een toelatingscommissie uiteindelijk beslist op basis van bovenstaande gegevens wie wordt toege-laten. Het vervoer van deze leerlingen naar de plusgroep dienen de ouders zelf te regelen.

Het Excellentieprogramma:
Dit is een uitdagend onderwijsprogramma voor de best presterende leerlingen uit het Land van Maas en Waal. Dit programma is ontwikkeld in overleg met het basisonderwijs. De deelnemers volgen het programma onder schooltijd op het Pax Christi College in Druten. In twaalf bijeenkomsten van 2,5 uur worden drie modules behandeld en het programma wordt afgesloten met een feestelijke eindpresentatie.

Het Excellentieprogramma bestaat uit de modules ‘Brein en illusie’, ‘Taal en dialect’ en ‘Bouw een raket’. Docenten Robert Jan Verweel, Lianne Bieleman en Hedi Jansen van het Pax Christi College verzorgen deze modules. Centraal staat verdieping van de leerstof uit het basisonderwijs, zodat de leerlingen nog beter voorbereid worden op het voortgezet onderwijs. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden. Daarnaast is leren samenwerken een tweede belangrijke pijler.

Het programma is speciaal door de docenten ontwikkeld voor excellente leerlingen die zelfstandig maar ook in groepsverband goed uit de voeten kunnen. Het is geschreven op vwo-niveau. Onderdeel van het programma is een excursie naar de sterrenwacht.
Het Excellentieprogramma voorziet in een behoefte, dat heeft het pilotjaar overtuigend aangetoond. 33 leerlingen namen dit schooljaar met veel plezier en grote inzet deel aan het pilotjaar van Excellentieprogramma. De informatieavond op 25 juni jl. voor het tweede jaar is druk bezocht. Naar verwachting zullen weer veel leerlingen deelnemen.
Leerlingen met excellente resultaten in de groepen 5, 6 en 7 komen voor toelating in aanmerking. Daarnaast schrijven ze een motivatiebrief en ook de eigen groepsleerkracht schrijft een aanbevelingsbrief. Een toelatingscommissie beoordeelt de aanmeldingen.