Missie / visie

Missie:

Wij willen dat kinderen actieve, betrokken en kritische burgers zijn en worden en dat zij hun eigen kwaliteiten en talenten leren kennen en ontwikkelen. Met ons onderwijs willen we een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Daarbij dragen we bij aan een brede ontwikkeling: een goede basis in taal en rekenen, kennis van de wereld, sociale competenties, persoonsvorming, burgerschap en vaardigheden als samenwerken, problemen oplossen, communiceren, creativiteit, leren leren, mediawijsheid en ICT-vaardigheid.

Wij streven ernaar dat kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces en dat zij ervaren dat leren voor hen zinvol en nuttig is. Door samen te werken binnen betekenisvolle activiteiten leren kinderen met en van elkaar. Ze ontdekken samen met anderen de wereld om hen heen en de rol die ze in de maatschappij kunnen vervullen. De leerkracht doet voor en doet mee en biedt zo ieder kind de mogelijkheid een stap verder te komen. Het is cruciaal dat kinderen gesterkt worden in de waarden die nodig zijn in de wereld van morgen en dat ze op pad worden gestuurd met de juiste bagage in hun koffer.

Slogan

Onze slogan is: “OBS de Wijzer, samen sterk en een ieder op zijn eigen wijze wijs!”

Onze kernwaarden zijn:

  • Ik mag er zijn
  • Ik kan
  • Ik weet
  • Ik begrijp
  • Ik deel
  • Ik reis

Dit is de basis voor onze identiteit, het fundament waarop we verder bouwen, waarin kinderen hun talenten leren ontdekken en ten volle ontplooien, met als resultaat, goed toegeruste medemensen. We geven de kinderen een koffer vol bagage mee om op reis te kunnen in de wereld van morgen.

De Visies van onze school:

Het is van belang dat kinderen enthousiast zijn en blijven voor leren, omdat het een levenslang proces behoort te zijn. De taak van de school is deze passie voor leren te ontwikkelen. Passie en betrokkenheid bij kinderen, leerkrachten en ouders. We zijn een lerende organisatie waar een gezamenlijke visie, de mentale modellen, het persoonlijk meesterschap, teamleren en systeemdenken een belangrijke rol spelen.

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. De school is een plek waar kinderen de basisvaardigheden leren die ze nodig hebben in hun leven. Waar kinderen zelf van informatie kennis maken, hun intelligenties kunnen ontwikkelen en leren samenwerken door middel van coöperatieve werkvormen. Kinderen leren de complexiteit beter begrijpen door het systeemdenken dat een belangrijke plaats heeft in onze school. Dat maakt dat de kinderen de kans krijgen om in een rijke schoolomgeving zich verder te ontwikkelen. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • interactief lesgeven (boeiend onderwijs); de leerlingen betrekken bij het onderwijs
  • onderwijs op maat geven: differentiëren, talenten benutten
  • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
  • kinderen eigenaar maken van het leerproces

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet. De kinderen maken eigen keuzes en we laten hen mee denken over hun eigen ontwikkeling. Wij zijn van mening dat wanneer kinderen eigenaarschap ervaren ze beter tot leren komen. We willen dat kinderen begrijpen waarom ze iets moeten leren. Daarom gaan we uit van betekenisvol, boeiend en passend onderwijs.

Vorm van leren Vorm van lesgeven Vorm van beoordelen
Kennis verbinden vertellen toetsen
Vaardigheden oefenen coachen observeren
Inzicht reflecteren faciliteren evalueren

Visie op onderzoekend leren

Wij willen kinderen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om vaardigheden en inzicht. Kinderen moeten leren keuzes te maken, samenhang te zien. De leerkrachten helpen hen hierbij en ondersteunen hen om van informatie zelf kennis te maken die toepasbaar is in het leven. Deze manier van denken bij kinderen moet zichtbaar worden in het handelen. De ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren speelt een centrale rol in onze (toekomstige) samenleving. We zullen voortdurend met een open mind moeten kijken naar de veranderingen in de maatschappij om kinderen voor te bereiden op deze wereld. Het gaat daarbij om het aanleren van vaardigheden en attitudes, zodat kinderen het vermogen ontwikkelen om kennis zelfstandig te verwerven. Vaardigheden zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communiceren, initiatief nemen en zelfsturing. Hierbij proberen we een omgeving te creëren waarbinnen kinderen betekenisvol kunnen leren. Kennis, vaardigheden en inzicht zijn in deze tijd meer dan ooit met elkaar verbonden. Daarbij is het van belang dat kinderen enthousiast zijn en blijven leren omdat het een levenslang proces is. De taak van de school, van de leerkrachten is de passie voor leren bij kinderen te ontwikkelen.

Visie op identiteit

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.