Zorgstructuur

Zorg en begeleiding
In de klas beschikt de leerkracht over materialen om leerlingen extra aandacht te geven. Deze materialen zijn daar permanent aanwezig. Daarnaast beschikt de school over een orthotheek. In de orthotheek bevinden zich toetsen, naslagwerken en oefenmaterialen.

Als kinderen snel klaar zijn met de basislesstof die ze aangeboden krijgen en hierin ook weinig fouten maken, hebben zij vaak behoefte aan extra uitdaging. Om tegemoet te komen aan de extra leerbehoeften van deze leerlingen kiezen wij in de eerste plaats voor verrijking en verdieping van de leerstof binnen hun eigen vertrouwde omgeving. Zo krijgen leerlingen die de basisstof van verschillende vakken al snel beheersen extra werk binnen en buiten de klas. Daarnaast maken ze uitdagende taken op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Ze zijn bijvoorbeeld bezig met we kwesties, leren Spaans, of maken opdrachten uit Bolleboos en Somplextra. Ook worden er vaak afspraken gemaakt over de hoeveelheid opdrachten die ze van de aangeboden lesstof moeten maken zodat ze zich niet gaan vervelen.

Als het leerproces minder goed gaat
Soms hebben leerlingen niet genoeg aan de dagelijkse begeleiding die elke leerkracht aan zijn of haar groep geeft. Er blijkt dan een achterstand te ontstaan op leergebied, maar soms ook op sociaal-emotioneel terrein. De leerkracht zal de leerling dan aanmelden bij de Intern Begeleider. Dat is een professional op school die de leerkrachten assisteert bij de begeleiding van kinderen. Samen bespreken zij het probleem dat zich bij de leerling voordoet waarna eventueel een handelingsplan wordt opgesteld. In het handelingsplan beschrijft de leerkracht welke extra hulp het kind nodig heeft en hoe die hulp gerealiseerd moet worden. Het onderwijsleerproces wordt dan aangepast. Dit gebeurt door bijvoorbeeld extra leermiddelen en/of hulp aan te bieden, of de leerstof op een ander niveau aan te bieden. De leerkracht geeft die extra hulp in de groep.

Na ongeveer zes weken wordt het plan geëvalueerd en de situatie opnieuw bekeken. De leerkracht bespreekt een individueel handelingsplan met de ouders. Door het zetten van hun handtekening bevestigen ouders dat ze op de hoogte zijn van de inhoud van het handelingsplan.

Omdat de lesstof van de basisvakken in alle groepen wordt aangeboden op 3 niveaus werken leerlingen alleen in uitzonderlijke gevallen met een individueel handelingsplan. Leerlingen met een vergelijkbaar niveau werken samen in een groep, krijgen samen extra uitleg van de leerkracht en krijgen dezelfde aanpassingen in de oefenstof. Soms blijkt dat, ondanks de extra hulp die door de school is ingezet, problemen toch blijven bestaan. De school zal de leerling dan bespreken met Marant Educatieve Diensten. Een orthopedagoog van Marant bespreekt het probleem met de Intern Begeleider en met de leerkracht, doet soms onderzoek bij de leerling en geeft daarna advies. Hierna wordt een handelingsplan opgesteld.

Ook heeft de Intern Begeleider de mogelijkheid om leerlingen met problemen op sociaal-emotioneel terrein te bespreken met de schoolmaatschappelijk werker. Deze denkt met de Intern Begeleider mee over leerlingen, ondersteunt de leerkrachten bij het opvangen van problemen en is bereikbaar voor zowel ouders als leerlingen bij moeilijkheden. Als het voor de ontwikkeling van een kind nodig is, kan in samenspraak met alle betrokkenen besloten worden om een leerling een schooljaar te laten overdoen.

Weer Samen Naar School (WSNS)
De Wijzer is aangesloten bij het WSNS-samenwerkingsverband Maas en Waal.
Dit is een samenwerkingsverband van 18 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Druten en West Maas en Waal waarmee wij samen een systeem van leerlingenzorg op verschillende niveaus (in de klas, op school en tussen de scholen van het samenwerkingsverband) verzorgen. Alle activiteiten die het WSNS-samenwerkingsverband ontplooit, zijn gericht op de kwaliteit van extra zorg. Het is ons streven dat zoveel mogelijk leerlingen deze extra zorg op de eigen basisschool kunnen ontvangen.

Zorgplatform
Het zorgplatform is een commissie binnen het WSNS-samenwerkingsverband Maas en Waal, die onze school, de leerlingen en hun ouders ondersteuning kan bieden. Het platform functioneert als één loket, waar wij als school met onze hulpvragen terecht kunnen. Contacten met het zorgplatform verlopen via onze Intern Begeleider. In het zorgplatform zijn de volgende instanties vertegenwoordigd:
• De schoolbegeleidingsdienst
• SBO (speciale basisschool)
• Schoolmaatschappelijk werk
• Bureau jeugdzorg
• De schoolarts
• Andere scholen voor speciaal onderwijs
• Regionale Expertise Centra (REC’s)

Als blijkt dat de extra hulp op school niet het gewenste resultaat heeft, gaat de school samen met het zorgplatform op zoek naar een beter geschikte onderwijsvorm voor de leerling. Ouders worden in een vroegtijdig stadium op de hoogte gehouden van de extra zorg voor hun kind: Van alle stappen die de school zet om die extra zorg te realiseren. Zo krijgen zij een goed beeld van de mogelijkheden van hun kind. Met alle beschikbare informatie beslissen de ouders of zij willen overgaan tot aanmelding voor een vorm van speciaal onderwijs.

Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL)
Binnen ons samenwerkingsverband hebben wij de beschikking over een speciale basisschool, ‘de Dijk’ in Druten. De Dijk is een school voor kinderen die binnen ons ‘gewone’ basisonderwijs onvoldoende ontwikkeling doormaken en waar speciale aandacht voor nodig is.

Wanneer de basisschool niet meer in staat is om een leerling te begeleiden, wordt aan de ouders gevraagd om het kind aan te melden bij de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg). Als de PCL toestemming geeft om het kind toe te laten, kan het kind worden aangemeld bij een speciale basisschool. Voor toelating tot een speciale basisschool zijn toelatingscriteria opgesteld.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze Intern Begeleider.